0

wat is een sociaal plan

Wanneer een medewerker wordt ontslagen zal deze er in eerste instantie op inkomen vaak op achteruit gaan. Althans, als men er van uitgaat dat de medewerker een beroep moet doen op WW. Daarom is er vaak sprake van een opzegtermijn en heeft de werknemer recht op een transitievergoeding om de financiële gevolgen van het ontslag te verzachten. In overleg tussen de vakbonden en werkgever kunnen er ook nog andere voorzieningen worden toegezegd bij het einde van het dienstverband. Al deze afspraken en regelingen worden vaak vastgelegd in een sociaal plan. In een sociaal plan staan dus allerlei regelingen die ingaan op de financiële gevolgen, maar ook inspanningen die gericht zijn op het vinden van een nieuwe werkkring zoals outplacement.

Een sociaalplan regelt dus de sociale aspecten van een reorganisatie. Ook staat er vaak in welke medewerkers boventallig zijn, worden zij gedwongen ontslagen of vloeien zij op natuurlijke wijze af, zijn er maatregelen getroffen voor outplacement, etc. Daarnaast staat in het sociaal plan beschreven of werknemers die afvloeien in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming.
Een sociaal plan is vooral bedoeld voor bedrijfseconomische ontslagen bij collectief ontslag.

Een cociaal plan regelt het ontslag van meerdere werknemers

Een sociaal plan gaat dus altijd over het ontslag van meerdere werknemers tegelijkertijd. Het sociaal plan is vaak het resultaat van Donderhandelingen tussen de directie, de ondernemingsraad en een vakbond. In het sociaal plan beschrijft de gevolgen van, vaak noodzakelijke, bedrijfsveranderingen. Over dergelijke veranderingen en besluiten van het bedrijf heeft de ondernemingsraad adviesrecht, dat zich ook vaak uitstrekt ove de uitvoering van die besluiten, waarop het sociaalplan betrekking heeft.

Wanneer een sociaal plan wordt goedgekeurd door alle partijen kan het bedrijf overgaan tot de daadwerkelijke uitvoering van de reorganisatie. Vaak is er in het plan ook een termijn afgesproken tot wanneer de werknemers in dienst blijven. Vaak wordt er dan al gestart met outplacement en mogen mensen ook eerder uit dienst treden wanneer die mogelijkheid er is.

Wilt u meer informatie over het opstellen van een sociaal plan? Neem dan eens contact op met Outplacementbureau Werkcontact in Den Haag.

https://www.outplacementverzekering.nl